بهترین مرکز گفتاردرمانی در تربت حیدریه :کلینیک آوا

بهترین مرکز گفتاردرمانی در تربت حیدریه :کلینیک آوا

عاطفه سعیدی

آسیب شناس گفتارو زبان

ارزیابی درمان مشاوره اختلالات گفتاروزبان لکنت

تاخیر گفتاری(کم شنوایی -سندروم داون- اوتیسم)

اختلالات تلفظی

اختلالات تشدیدی و صوت

اختلال بلع ناشی از آسیب مغزی

فردوسی 60 مجتمع پزشکی مهری طبقه سوم

تلفن:05152236064-09016610175

Related posts