گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه نور کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس عضوی

 

از اعضای درون بدن از قبیل معده و روده و کلیه ها خبر های مهمی به مغز می رسد که مجموعه آنها را حس عضوی یا ارگانیک خوانند مثل حس گرسنگی و تشنگی و فشار روی روده ها و حس سیری و غیره. در موارد بسیاری ادراکهائی که از اعضای درونی در اثر حس سرما یا گرما یا درد یا فشار است مثلاً تشنگی همراه خشکی گلوست و گرسنگی همراه فشاری است که بر اثر خالی بودن معده بر جدار های آن می آید.

حالت تهوع در اغلب موارد در اثر حرکت کردن آکنه ها (امعاء و احشاء) بوجود می آید. چنانکه هنگام عمل جراحی کشیدن معده بیمار در او حالت تهوع ایجاد می کند. اما حال بهم خوردگی ناشی از حرکت هواپیما و کشتی تنها معلول جنبیدن آکنه ها نیست زیرا در کسانی که آلت حس تعادل آنها در گوش داخلی آسیب دیده است در این موارد حالت تهوع دیده نشده است.

 

 

 

 

 

منبع

roshd-logo

Related posts