منطقه بروکا که الگو های حرکتی لازم برای بیان گفتار

آناتومی گفتار : تا مادامیکه در مرکز شنوایی مربوط به درک موارد شنیداری مطلبی درک نشده باشد از طریق این مرکز دستوراتی به مرکز الگو دهنده گفتار صادر نمی گردد تا آن موارد دوباره بیان بشوند . برای درک معنی کلمات شنیده شده باید قسمت خلفی اولین شکنج گیجگاهی و قسمت مجاور لب آهیانه ای در نیم کره غالب مغز سالم باشد . برای اینکه موارد شنیده شده بیان بشوند باید قسمت خلفی سومین شکنج جلویی در نیمکره غالب مغز سالم بوده باشد . در حقیقت پس از درک مطلب…

Read More