کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:رشد جسمانی قبل از تولد

            رشد جسمانی قبل از تولد   پیش از پرداختن به رشد جسمانی و عوامل اثر گذار بر آن، لازم است با دوره های سنی مختلف در طول عمر آشنا شویم.  

Read More

کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:دیدگاه بوم شناختی

  دیدگاه بوم شناختی   دیدگاه بوم شناختی، یکی از دیدگاه های جدید رشد است که در دهه 1980 مطرح شده است. این دیدگاه بر ارتباط بین فرد، محیط و تکلیف تاکید دارد و ظاهر شدن مهارت های حرکتی را حاصل اثر متقابل این عوامل می داند. دیدگاه بوم شناختی دارای دو شاخه ی متفاوت است که یکی کنترل حرکتی و هماهنگی و دیگری ادراک را مورد توجه قرار داده است.   1-دیدگاه سیستم های پویا   براساس دیدگاه سیستم های پویا، رشد مهارت های حرکتی ،تنها حاصل رشد یک…

Read More

کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:دیدگاه های نظری مربوط به رشد

  دیدگاه های نظری مربوط به رشد   مطالعه ی فرایند رشد انسان، دیدگاه های نظری و مدل های رشدی متفاوتی را بوجود آورده است.باتوجه به محدودیت حجم کتاب و همچنین وسعت و پیچیدگی برخی از دیدگاه ها ،در این جا ، تنها به مفاهیم کلی بعضی از آنها اشاره شده است. دیدگاه بالیدگی   دیدگاه بالیدگی در دهه 1930توسط گزل (Gesell) مطرح شد. به اعتقاد او رشد حرکتی ، فرایندی درونی یا ژنتیکی است. او عامل اصلی اثر گذار بر رشد حرکتی و بالیدگی را وراثت دانسته و اثر…

Read More

کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی

طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی   طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی ، ترکیبی از دو طرح طولی و مقطعی است و برای از بین بردن زمان های مختلف به طور مکرر ، ولی در زمانی کوتاه تر از طرح طولی ، مورد سنجش قرار می گیرند .یکی از مزایای طرح متوالی این است که اختلاف زمان تولد، تجربیات و محیط پرورش گروه ها در نظر گرفته شده و اثر آن کنترل می شود؛ بدین ترتیب که علاوه بر مقایسه ی افراد هر گروه در زمان های مختلف (طرح…

Read More

کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:روش های مطالعه ی رشدحرکتی

روش های مطالعه ی رشدحرکتی     عموما برای مطالعه ی رشد حرکتی از سه طرح تحقیقی استفاده می شود: طرح طولی ،طرح مقطعی و طرح طولی ترکیبی یا متوالی.   طرح تحقیق طولی   در طرح تحقیق طولی،یک گروه آزمودنی همسن در زمان های مختلف (3 ماه یک بار،6ماه یک بار،12 ماه یک بار یا…) به طور مکرر مورد سنجش قرار می گیرد.یکی از مزایای این طرح، مشاهده ی مستقیم تغییرات حاصل از گذشت زمان وافزایش سن در رفتار حرکتی مورد نظر است . طرح تحقیق طولی،نقاط ضعفی هم…

Read More