کلینیک کاردرمانی در عظیمیه میدان بهارستان خیابان لاله09121623463:طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی

طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی

 

طرح تحقیق طولی ترکیبی یا متوالی ، ترکیبی از دو طرح طولی و مقطعی است و برای از بین بردن زمان های مختلف به طور مکرر ، ولی در زمانی کوتاه تر از طرح طولی ، مورد سنجش قرار می گیرند .یکی از مزایای طرح متوالی این است که اختلاف زمان تولد، تجربیات و محیط پرورش گروه ها در نظر گرفته شده و اثر آن کنترل می شود؛ بدین ترتیب که علاوه بر مقایسه ی افراد هر گروه در زمان های مختلف (طرح طولی ؛در جدول (1-1)با مستطیل مشخص شده است )و مقایسه ی گروه های مختلف در هربار اندازه گیری (طرح مقطعی ؛در جدول (1-1) با بیضی مشخص شده است ) و مقایسه ی گروه هایی که در زمان های مختلف دارای سنی یکسان می باشند ،مورد مقایسه قرار خواهند گرفت (طرح فاصله ی زمانی ؛در جدول(1-1)با چند دایره مشخص شده است). در صورتی که تفاوت بین این گروه های همسن، معنی دار نباشد، محقق نتیجه می گیرد که اختلاف زمان تولد ،تجربیات و محیط پرورش ،اثر گذار نبوده و تغییرات رفتار حرکتی فقط حاصل افزایش سن است.از دیگر مزایای این طرح، بیشتر بودن دامنه ی سنی مشاهده شده نسبت به دوره ی تحقیق است. همانطور که در جدول (1-1)ملاحظه می کنید، تحقیق از سال 1370 شروع  شده و تا سال 1385 ادامه خواهد داشت ، یعنی 15 سال به طول خواهد انجامید؛ ولی محقق، می تواند تغییرات رفتار حرکتی را از 5 تا35 سالگی ،یعنی 30 سال ، مورد مشاهده قرار دهد. از نقاط ضعف این طرح تحقیقی ، می توان به پر هزینه بودن، احتمال کاهش تعداد آزمودنی ها و دشواری تجزیه و تحلیل های آماری اشاره کرد.

Related posts