گفتار درمانی خوب در کرج:چرا علم می آموزیم

گفتار درمانی خوب در کرج:چرا علم می آموزیم

ما دنیا را بر اساس ظرف اندیشه مان می بینیم. اگر تاکنون چیزی را ندیده و نشنیده باشیم حتی اگر ببینیم نخواهیم شناخت. مثلا به مردم خیابان نگاه کنید. آیا می توانید تشخیص دهید که کدام یک از آنها دکتر یا بقال است. کدام چک در جیبش دارد؟ کدام یک جوراب پایش سوراخ است؟ و….

اما کافی است که یکی از آنها را بشناسید و با او دوست شوید و هر چیزی را که خواستید از طریق مشاهده از او بپرسید. این کار را علم ساینس می نامیم. علم ساینس از زمانی شروع می شود که شما مراحل مختلف کشف یا ساختن یک حقیقت را در جهان بیرون پیگیری می کنید. 

هیچ گاه الکترون یا سیاره ی مشتری به شما نمی گوید آهای من اینجا هستم! شما باید براساس برخی قوانین ذهنی و اصول علمی پیشین به سراغ به سراغ آنها بروید. هنوز کسی علم را در ایران نشناخته تا شان علم و دانشمند را در اجتماع ببینیم. مهم نیست که قشنگ نیستیم ، قشنگ اینه که مهم نیستیم.

 برای آنکه قشنگ ببینیم و مهم شویم باید بدانیم علم چیست و چرا می آموزیم؟ مردم جهان  علم را برای  در کنترل گرفتن دنیای مادی و تسلط یافتن بر دنیای مادی می آموزند.

جامعه ی ایران هنوز نمی داند که علم چیست و چرا باید علم بیاموزیم! این را جایگاه معلم در جامعه نشان می دهد. این را جایگاه تولید نشان می دهد. این را فرهنگ ما نشان می دهد.این را جایگاه جوانان در کشور به ما نشان می دهد. ما هنوز از رنسانس علم رد نشده ایم. نردبان علم و ترقی ، پله پله است.

 

 
 
 

Related posts