مراکز گفتاردرمانی در کرج

لیست مراکز گفتاردرمانی کرج,فهرست گفتاردرمانی کرج,گفتار درمانی بزرگسالان در کرج,گفتاردرمانی پویش در کرج,کلینیک گفتار درمانی آوای کرج karaj, alborz province,مطب گفتاردرمانی در کرج,گفتار درمانی در فردیس کرج,درمان لکنت زبان در کرج,کلینیک گفتاردرمانی گفتارتوان گستر tehran province, karaj,,

مشخصات واج /d/: واکدار – زبانی- لثوی ،انسدادی

در صدا های /d/و/t/آرواره کمی پایین ،لبها :کمی باز ،نوک زبان بلند شده ودر تماس با سه تیغ لثوی وپشت دندانهای آرواره بالا قرار می گیرد.کناره های زبان در تماس با آرواره بالا جریان بازدم:دهانی، حفره بینی :بسته، تار آواها برای صدای /d/ مرتعش وصدای /t/ ساکن است

مشخصات واج /k/: بی واک – کامی- انسدادی

مشخصات واج /g/: واکدار – کامی- انسدادی

آرواره :کمی پایین ،لبها:در وضعیت خنثی،نوک زبان:پایین ومجاور دندانهای پیشین،آرواره پایین:قسمت خلف زبان بالارفته وبا خلف نرم کام تماس پیدا می کند .هوا موقتا ً در پشت زبان وفرم کام فشرده شده وپس از فشرده شدن تست خلفی زبان ناگهان پایین می آید وهوا فشرده شده رها می شود.جریان بازدم :از دهان وحفره بینی :بسته وتار آواها برای /k/ مرتعش و/g/ غیر مرتعش

 

لیست مراکز گفتاردرمانی کرج,فهرست گفتاردرمانی کرج,گفتار درمانی بزرگسالان در کرج,گفتاردرمانی پویش در کرج,کلینیک گفتار درمانی آوای کرج karaj, alborz province,مطب گفتاردرمانی در کرج,گفتار درمانی در فردیس کرج,درمان لکنت زبان در کرج,کلینیک گفتاردرمانی گفتارتوان گستر tehran province, karaj,,

Related posts