لیست مراکز گفتاردرمانی در کرج

لیست مراکز گفتاردرمانی کرج,فهرست گفتاردرمانی کرج,گفتار درمانی بزرگسالان در کرج,گفتاردرمانی پویش در کرج,کلینیک گفتار درمانی آوای کرج karaj, alborz province,مطب گفتاردرمانی در کرج,گفتار درمانی در فردیس کرج,درمان لکنت زبان در کرج,کلینیک گفتاردرمانی گفتارتوان گستر tehran province, karaj,,

صدای/ق/:انسدادی ،چاکنایی،واکدار

وضعیت اندامهای گفتار:آرواره کمی پایین، ،نوک زبان به پشت دندانهای پایین وعقب زبان به انتهای نرم کام وزبان کوچک برخورد کرده ولبها در حالت خنثی ، حفره بینی:بسته وجریان بازدم از بین زبان وزبان کوچک خارج شده تار آواها مرتعش است.

3-آواهای سایشی:مانند /h/،/f/،/v/،/s/،…

مشخصات صدای /h/: چاکنایی،بی واک،سایشی وبدون جفت

آرواره کمی پایین، لبها :خنثی،زبان:آرام ورها،جریان بازدم دهانی ،حفره بینی:بسته تار آواها در حالت ساکن

مشخصات صدای/f/،/v/

صدای/f/:بی واک ،لبی- دندانی،سایشی،پیوسته

Related posts